Regulamin Amartementów Magia w Świeradowie Zdroju.

1. Pokoje w Rezydencji  Magia wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

4. Do każdego z apartamentów wydawany jest klucz do danego apartamentu. Za zgubienie Gość obciążony zostaje opłatą w wysokości 50 pln.

6. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu palenia Gość ponosi wszelkie koszty związane z naruszeniem mienia.

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz handlu i akwizycji.

9. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane przebywać mogą w apartamencie po uprzednim poinformowaniu recepcji.

10. Gość obowiązany jest do korzystania z wyposażenia apartamentu, w tym aneksu kuchennego lub też kuchni zgodnie z jego zwyczajowym przeznaczeniem, a także zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty elementów wyposażenia apartamentu, w tym aneksu kuchennego lub też kuchni Gość zobowiązany jest do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo po indywidualnym oszacowaniu strat przez Właściciela lub upoważnionego przez  pracownika.

11. Osoby przebywające na terenie obiektu  zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji jednego z apartamentów oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i akceptację jego treści przez wszystkich z Gości użytkujących apartament.

12. Apartamenty Magia ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość winien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Powyższe dotyczy zarówno szkody na mieniu jak również szkody na osobie.

13. Gość  upoważniony jest do korzystania z pomieszczenia narciarni,placu zabaw dla dzieci oraz Jadalni a także parkingu zgodnie ze wskazaniami pracownika Apartamentów Magia, w szczególności zasady korzystania z w/w udogodnień regulują postanowienia wykupionej przez Gościa oferty.

15. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Apartamenty Magia może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W szczególności pracownicy  uprawnieni są do odmówienia świadczenia dalszych usług i natychmiastowego wymeldowania Gościa w przypadku jego nieobyczajnego zachowania, naruszającego zasady dobrego wychowania, zachowującego się uwłaczająco lub obelżywie w stosunku do innych Gości lub też personelu. W takim przypadku Gość ponosi koszty związane ze zrealizowanymi już usługami.

17. W Rezydencji Magia obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do godziny 7.00.

18. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć pokój, tak aby dostęp do niegonieupoważnionych osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi wejściowe do pokoju oraz drzwi balonowe muszą pozostać zawsze zamknięte. W przypadku pozostawienia przez Gościa niezabezpieczonych drzwi wejściowych do apartamentu Aparthotel Flinski nie ponosi odpowiedzialności za utracę mienia należącego do Gościa.

19. Apartamenty Magia, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Gościa spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie w/w obiektu, w tym wyposażenia apartamentu, kuchni lub też aneksu kuchennego albo nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń pracowników oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

20. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany przez niego adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Apartamenty Magia przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne.

22. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie związanym z pobytem Gościa i korzystaniem przez niego z usług świadczonych przez Apartamenty Magia Gość winien niezwłocznie zgłosić pracownikowi.

25.Bez zgody zabronione jest prowadzenie na terenie  w/w obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie.

26. Za usługi świadczone przez Apartamenty Magia istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto.

27. Wszelkie roszczenia finansowe wobec Gościa wynikające z korzystania przez w/w z usług świadczonych  przez Apartamenty Magia nieuregulowane w zakreślonym przez usługodawcę terminie będą kierowane na drogę postępowania sądowego niezwłocznie po dokonaniu wezwania Gościa dokonania zapłaty.